úvodní strana

Informace o klubu MujGLOCK:

Informace o webu:

Naši partneři:

Odkazy:

Informace o zbraních GLOCK:

Příslušenství pro pistole GLOCK:

Tuning a úpravy zbraní GLOCK:

Speciality o pistolích GLOCK:

Propagační předměty MujGLOCK:

Propagační předměty GLOCK:

Obecně o zbraních:

Zbrojní průkaz:
česky | english

Potvrzením přihlášky, respektive zaplacením členského příspěvku uděluji dobrovolně a svobodně správci souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, email a telefon (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, příp. do doby ukončení členství v klubu nebo ukončení činnosti tohoto klubu.

Beru na vědomí, že:

  • mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@mujglock.com,
  • mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě, klub MujGLOCK osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
  • mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
  • nemám povinnost osobní údaje klubu MujGLOCK poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.

Členský klub MujGLOCK jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

  • zařazení do databáze členů MujGLOCK klubu,
  • potvrzení výhod či slev u partnerů klubu MujGLOCK,
  • účasti na marketingových a společenských akcích,
  • zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje nebudou předávány k dalšímu zpracování. V případě, že v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na webových stránkách na adrese http://gdpr.mujglock.com. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to osobami správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Svým souhlasem s podmínkami stvrzuji, že na mé přihlášce jsou správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného klubem MujGLOCK, který považuji za srozumitelný a jasný.